IPSU officieel onderdeel van International Security Expert Group

Gepubliceerd op: 07-03-2020

OMNIRISK en IPSU hebben hun uitgebreide kennis, expertise en (inter)nationale netwerken in ISEG samengevoegd.

(See the English version below)

Onze missie:

Onze focus op het gebied van veiligheid is er altijd op gericht om het beste resultaat voor onze klanten te realizeren. Dit doen we door uw probleem ons probleem te maken. We zullen altijd meer dan 100% inspanning leveren om een probleem op bevredigende wijze op te lossen.

Onze visie:

Het bieden van een kwalitatief hoogstaande vorm van veiligheid, als een product of dienst, is alleen mogelijk als het op maat gemaakt wordt op basis van behoeftes en voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Dit geldt voor elk gebied binnen het veiligheidsdomein waar ook ter wereld.

Toegewijd aan het behalen van resultaten voor onze klanten en het altijd inspelen op de behoeftes, leveren van kwaliteit en onze toewijding, staan centraal in de kernwaarden van ons bedrijf. Deze principes zijn de onderbouwing van onze diensten en vullen onze expertise, gedegen kennis en vaardigheden aan, zowel strategisch als op operationeel niveau.

Om deze kwaliteit te garanderen, hebben we de International Security Expert Group (ISEG) opgericht.

ISEG kan op maat gemaakte oplossingen leveren voor elke klant, zowel in het publieke als ook in het private domein en voor elk soort veiligheidsprobleem. Daarnaast geven we advies aan diverse organisaties en trainen we medewerkers in het proactief herkennen van mogelijke dreigingen, bekend en onbekend, voordat deze een probleem worden, of erger, beveiligingsincidenten. 

Veiligheid vereist een bepaalde mindset. Security professionals --tenminste de goede-- zien de wereld anders. ISEG is toonaangevend in dit vakgebied als het gaat om het vinden van onconventionele oplossingen voor conventionele problemen:

 • omdat we vanuit een andere mindset werken dan de gebruikelijke benaderingen die worden gebruikt in Safety and Security Business;
 • omdat we denken in termen van alle dreigingen en kwetsbaarheden die een ernstig probleem voor de klant kunnen worden, in plaats van het alleen te concentreren op risicogerelateerde situaties op basis van eerdere incidenten;
 • omdat we in de huid van de tegenstander kunnen kruipen en dreigingen benaderen vanuit de intentie, capaciteit en motivatie van uw creatieve en zeer gemotiveerde tegenstander of tegenstanders, en daarmee kunnen aantonen hoe uw bestaande veiligheid faalt of kan falen zijn en hoe dit falen kan worden gebruikt om uw organisatie aan te vallen met alle gevolgen van dien;
 • omdat we relevante en diepgaande kennis en expertise hebben in de wereld van security en safety en constant werken om die kennis en expertise door te ontwikkelen door middel van onderzoek en kennisdeling;
 • omdat we vanuit een informatie gestuurde veiligheidsmethodologie werken, gebaseerd op de analyses van alle relevante informatie die beschikbaar is;
 • omdat we onze eigen expertise hebben gekoppeld aan de kennis en expertise van ons groot en internationaal netwerk en samenwerken met geassocieerde partners van het hoogste niveau.

Deze aanpak maakt ISEG uniek in de bestaande wereld van safety en security en vormt de basis van onze aanpak. Het legt vast hoe wij u vanuit elke invalshoek kunnen ondersteunen, met betrekking tot veiligheid en onderzoek en indien nodig, op het gebied van speciale diensten. In een voortdurend veranderende maatschappij, met veel nieuwe ontwikkelingen en nog meer nieuwe bedreigingen, kan ISEG, uw bedrijf of uw organisatie ondersteunen, begeleiden en beschermen door middel van toepassen van proactieve veiligheid met het doel om incidenten te kunnen voorkomen.

ISEG levert altijd op maat gemaakte oplossingen, op basis van behoeftes en binnen de mogelijkheden van de klant. En onze ondersteuning stopt niet na de levering van een product of dienst. Nazorg is een vast en geïntegreerd onderdeel van onze visie op kwaliteit en de te leveren diensten. Voor ons bent u niet langer gewoon onze klant, maar een gewaardeerde partner in ons netwerk.

Binnenkort zal onze nieuwe website online zijn, en zullen we u, onze contacten en klanten in ons netwerk persoonlijk informeren via post van deze speciale fusie met meer specifiekere details.

Dick Drent, directeur Omnirisk en Benno Broeke, directeur IPSU.

Managing partners ISEG

English Version

Announcing the creation of the INTERNATIONAL SECURITY EXPERT GROUP (hereinafter ISEG)

OMNIRISK and IPSU have merged their extensive knowledge, expertise and (inter)national networks into ISEG.

Our mission:

Our focus on safety is always aimed to achieve the best results for our clients. We do this by making your problem our problem. We will always give more than 100% effort to solve a problem satisfactorily.

Our vision:

Providing a high-quality form of security, as a product or service, is only possible if it is tailor-made based on the needs and according to the demands and wishes of the customer. This applies to every area within the security domain anywhere in the world.

Dedicated to achieving results for our clients and always being responsive to their needs, quality and dedication are at the heart of our company's core values. These principles are the underpinning of our services and complement our expertise, thorough knowledge and skills, both at the strategic and operational level.

To guarantee this quality, we founded the International Security Expert Group (ISEG).

ISEG can deliver bespoke solutions for each customer, both in the public or the private domain and for any kind of security problem. In addition, we provide advice to organizations and train staff in how to proactively recognize possible threats, known and unknown, before they become problems, issues or worse, security incidents.  

Security requires a particular mindset. Security professionals -- at least the good ones -- see the world differently. ISEG is leading in this discipline when it comes to finding unconventional solutions for conventional problems:

 • because we work from a different mindset than the usual approaches found within safety and security businesses;
 • because we think in terms of all threats and security vulnerabilities that can become a serious problem for the customer instead of only focusing on risks-based situations based on passed incidents;
 • because we can crawl into the opponent's skin and approach the threat from the intention, capacity and motivation of your creative and highly motivated opponent or opponents, and thereby demonstrate how existing security might fail or be made to fail, and or how those failures might be exploited with all consequences entails;
 • because we have relevant and in-depth knowledge and expertise within the world of security and safety and work to continuously develop that knowledge through research and knowledge sharing;
 • because we work from an intelligence led security- and safety methodology based upon the analyses of all relevant intelligence that is available;
 • because we have linked our own expertise with the knowledge and expertise of our large international network and work in collaboration with associated partners of the highest level.

This approach makes ISEG unique within the existing security world and firmly establishes how we can support you from any angle, related to security, safety and investigation, and if needed, as well as in the field of special services. In a constantly changing society, with many new developments and even more new threats, our firm can support, guide and protect you, your company, or your organization, by applying the approach of proactive security with the goal to prevent incidents.

ISEG will always delivers tailor-made solutions based on the needs and within the capabilities of the client. And our support doesn’t stop after the delivery of a product or service. Aftercare is a fixed and integrated component of our vision on quality and services. For us you are no longer simply our client, but a valued partner within our network.

Soon our new website will be online, and we will personally inform you, our contacts and clients in our network via mail of this special merger with more specific details.

Dick Drent, Director Omnirisk and Benno Broeke, Director IPSU

Managing Partners ISEG